Inspiratiemail #2 – Inspiration email

,

for English see below

Beste ,

De afgelopen week heb je kunnen oefenen met belichaamde opmerkzaamheid: opmerkzaam zijn in het dagelijkse leven van lichaamshoudingen en -bewegingen.

Ook al lijkt het een simpele oefening, het heeft tijd en inspanning nodig om in te bedden in het dagelijkse leven. Het is heel logisch dat je in het begin misschien merkt dat je meer niet dan wel opmerkzaam bent. We zijn zo gewend door de dag heen te gaan zoals we dat al jaren doen, niet werkelijk opmerkzaam en in het hier en nu. Om deze gewoontepatronen te doorbreken en de zaadjes van wijsheid in het dagelijks leven te kunnen planten, helpt het oefenen met gewaar zijn van het hele lichaam. Hoe meer we dit oefenen, hoe meer opmerkzaamheid ons door de dag heen kan vergezellen. Neem hiervoor rustig de tijd. Het is niet nodig jezelf hierin te forceren, maar iedere keer wanneer je het je herinnert, kun je opmerkzaamheid weer uitnodigen.

Zo kan gewaar zijn van het hele lichaam in het dagelijks leven ook naadloos overlopen in onze formele Satipatthana-meditatie (en terug) en kan het één ononderbroken beoefening worden.

De belangrijkste oefening voor deze week is de contemplatie op de anatomische delen. Je kunt de begeleide meditatie van Eerwaarde Anālayo hier (http://agamaresearch.dila.edu.tw/bhikkhu-analayo-meditation-instructions) luisteren en downloaden (als je naar beneden scrollt, vind je opties in het Nederlands en Engels, maar ook in verschillende andere talen).

Om de meditatie beter te begrijpen en je te verdiepen, kun je in het “Praktijkboek Satipaṭṭhāna” hoofdstuk 2 en 3 lezen. Deze hoofdstukken kun je hier (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/82567/#dearflip-df_81654/41/) lezen en downloaden (in het Engels). Je vindt hier het boek “opengeslagen” op de juiste pagina. De volledige Engelse versie van het boek kun je ook op deze pagina lezen en downloaden (let op: om het boek te kunnen lezen en downloaden, is het nodig om eerst in te loggen via 30NOW.nl).

Hoofdstuk twee (Satipaṭṭhāna), geeft een kort overzicht van de satipaṭṭhāna-beoefening die door Eerwaarde Anālayo wordt onderwezen. Neem de tijd om dit rustig door te lezen. Je hoeft niet meteen alles te begrijpen of te onthouden. Een deel van de stof komt steeds terug in de volgende hoofdstukken, zodat het langzaamaan kan bezinken en zijn weg kan vinden in je beoefening.

Hoofdstuk drie (Anatomie) is vooral een handleiding voor onze meditatiebeoefening. Zo wordt bijvoorbeeld uitgelegd hoe we kunnen oefenen met de lichaamsscan die in de begeleide meditatie wordt gebruikt, zowel op een minder als meer gedetailleerde manier en hoe we met afleidingen kunnen omgaan. De bedoeling van de oefening is een evenwichtige en gezonde houding ten opzichte van het lichaam, vrij van begeerte of afkeer.

Mocht je niet genoeg tijd hebben om alles te kunnen lezen, dan raden we je aan om eerst te oefenen met de begeleide meditatie. Als er vragen opkomen, kun je gericht in het boek zoeken naar verduidelijking of antwoorden. Je kunt de begeleide meditatie (liefst dagelijks) oefenen. Wanneer je er wat meer vertrouwd mee bent geworden, kun je gaandeweg zonder de begeleide meditatie zelf de oefening doen. Op die manier kun je in je eigen tempo de onderdelen van de meditatie doorlopen en leer je begrijpen en onderscheiden wat wanneer passend en helpend voor je is tijdens de meditatie.

Alle informatie van deze mail vind je ook terug op de startpagina (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/63099/) (voor toegang tot de pagina is het nodig om eerst in te loggen via 30NOW.nl).

Mochten er vragen zijn, dan kun je de vrijwilligers van het retraiteteam bereiken via [email protected] (mailto:[email protected]) . Voor technische ondersteuning (inloggen website 30NOW, boek openen, etc) kun je contact opnemen met [email protected] (mailto:[email protected]) .

Hartelijke groet en metta,

Het retraiteteam

PS: om te voorkomen dat de mails die je ontvangt in de spambox terechtkomen, zijn er 2 stappen die je kunt nemen:
1. Markeer de mail als “geen spam”: zodra je een mail van een betrouwbare afzender ontvangt, markeer deze dan als “geen spam” of “geen ongewenste mail”. Dit helpt het mailprogramma te leren dat deze specifieke afzender veilig is.
2. Voeg de afzender toe aan je contacten: voeg het mailadres van de afzender toe aan je contacten of adresboek. Dit geeft aan dat je de afzender vertrouwt en hun mails belangrijk vindt.”

Startpagina – Retraite Bhikkhu Anālayo (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/63099/)
Praktijkboek Satipaṭṭhāna (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/82567/)

Dear ,

During the past week, you have been able to practice embodied mindfulness: being mindful of bodily postures and movements in everyday life.

Even though it seems like a simple exercise, it takes time and effort to embed this in daily life. It is quite natural in the beginning to notice that the times you are mindful are much less than the times you are not mindful. We are so used to going through our day as we have done for years, not being truly mindful and in the here and now. To break these habitual patterns and to be able to plant the seeds of wisdom in daily life, practicing whole body awareness helps. The more we practice this, the more mindfulness can accompany us throughout the day. You can take your time for this practice. There is no need to force yourself, but every time you remember, you can invite mindfulness again.

In this way, awareness of the whole body in daily life can seamlessly flow over into our formal satipatthana meditation (and back) and become one continuous practice.

The main practice for this week is contemplation on the anatomical parts. You can listen and download Venerable Anālayo’s guided meditation here (http://agamaresearch.dila.edu.tw/bhikkhu-analayo-meditation-instructions) (if you scroll down you will find options for Dutch and English, as well as in several other languages).

To better understand the meditation and deepen your understanding, you can read chapters 2 and 3 in the “Satipaṭṭhāna Practice Guide”. You can read and download these chapters here (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/82567/#dearflip-df_81654/41/) (in English). You will find the book “opened” on the appropriate page/chapter. You can also read and download the full English version of the book here (to be able to read and download the book, please log in at 30NOW.nl).

Chapter two (Satipaṭṭhāna), gives a brief overview of the satipaṭṭhāna practice taught by Venerable Anālayo. Take your time reading this. You don’t have to understand or remember everything right away. Some of the material keeps coming back in subsequent chapters, so that it can slowly sink in and find its way into your practice.

Chapter three (Anatomy) is mainly a manual for our meditation practice. For example, it explains how to practice with the bodyscan used in the guided meditation, both in a less and more detailed way, and how to deal with distractions. The point of the exercise is to have a balanced and healthy attitude towards the body, free from craving or aversion.

If you don’t have enough time to read everything, we recommend practicing the guided meditation first. If questions arise, you can search the book specifically for clarification or answers. You can practice the guided meditation (preferably daily). When you have become more familiar with it, you can gradually do the exercise yourself without the guided meditation. That way you can go through the parts of the meditation at your own pace and learn to understand and discern what is appropriate and helpful for you during the meditation and what is not.

You can also find all the information of this email on the homepage (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/63099/) of the retreat (you need to log in via 30NOW.nl to be able to access the page). This is a bilingual homepage, and contains information in both Dutch and English. Please scroll down for English.

If there are any questions, you can contact us at [email protected] (mailto:[email protected]) . For technical support (log in to website 30NOW, opening book, etc) you can contact us at [email protected] (mailto:[email protected]) .

Kind regards and metta,

The retreat team

PS: to prevent the emails you receive from ending up in the spamfolder, there are 2 steps you can take:
Mark the email as “not spam”: as soon as you receive an email from a trusted sender, mark it as “not spam” or “not unwanted email”. This helps the email program to learn that this particular sender is safe.
Add the sender to your contacts: add the sender’s email address to your contacts or address book. This shows that you trust the sender and consider their emails important.”

Notificaties activeren
Notificatie ontvangen bij
guest
0 Reacties
Inline Feedback
Bekijk alle reacties