Inspiratiemail #4 – Inspiration email

,

for English see below

Beste ,

Inmiddels hebben we al met 2 spaken van onze satipaṭṭhāna-meditatie kunnen oefenen: de anatomische delen en de elementen. Deze week gaan we verder met contemplatie op de dood.

Eerwaarde Anālayo heeft weleens gezegd: “Als mij gevraagd zou worden slechts één enkele meditatieoefening aan te bevelen, zou ik waarschijnlijk kiezen voor contemplatie op de dood, vanwege de transformerende kracht ervan.”

Ook al kan deze oefening krachtig zijn, het is ook één van de oefeningen waarbij de geest kan verzanden in een soort “wegdwalen”. Veel beoefenaars stuiten op een mentale vertroebeling en gebrek aan helderheid wanneer ze contemplatie op de dood beoefenen. Dit is een heel normale reactie. De klinische psychologie heeft vastgesteld dat wanneer we de onvermijdelijkheid van de dood gaan beseffen, dit botst met ons instinct voor zelfbehoud. Om deze paradox te vermijden, heeft de mens een verdedigingsmechanisme waarin we het onderwerp van de dood onbewust negeren en zelfs afwijzen, waardoor de dood naar de verre toekomst wordt geschoven. De Boeddha daarentegen vreesde de dood niet. Integendeel, de dukkha van de dood (samen met ziekte en ouderdom) motiveerde de latere Boeddha om te beginnen aan zijn zoektocht naar ontwaken.

Door deze krachtige contemplatie worden we ook geconfronteerd met onwetendheid. Omdat de krachten van onwetendheid de geest lange tijd hebben beheerst, zal het een aanhoudende inspanning vergen om dit soort onwetendheid te verminderen en er uiteindelijk bovenuit te stijgen. Dit is waar hoofdstuk 5 van het boek en de begeleide meditatie ons bij kunnen ondersteunen.

Je kunt de begeleide meditatie van Eerwaarde Anālayo hier (http://agamaresearch.dila.edu.tw/bhikkhu-analayo-meditation-instructions) luisteren en downloaden.

Hoofdstuk 5: “De dood” van het “Praktijkboek Satipaṭṭhāna” kun je hier (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/82567/#dearflip-df_81654/99/) lezen en downloaden in het Engels. Je vindt het boek “opengeslagen” op de juiste pagina.

Omdat deze oefening confronterend kan zijn, willen we je aanraden om zo evenwichtig als mogelijk te oefenen. Niet jezelf forceren en te sterk de confrontatie aangaan, maar ook niet te veel mentaal achterover leunen en het feit van onze sterfelijkheid geen kans geven binnen te komen. De paragraaf “de adem en vergankelijkheid” kan je hierbij helpen op een praktische manier. Ook de begeleide meditatie geeft hier aandacht aan.

Als afsluiting een citaat uit dit hoofdstuk: “Als we deze oefening op een evenwichtige manier doen en volhouden, zal de onmiskenbare zekerheid van onze dood tot ons doordringen, en ook dat dit in principe nu zou kunnen gebeuren. Als we de dood op deze manier onderdeel van ons leven laten worden, zullen onze prioriteiten duidelijk worden en leren we om vollediger in het moment te leven”.

Alle informatie van deze mail vind je ook terug op de startpagina (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/63099/) .

Mochten er vragen zijn, dan kun je de vrijwilligers van het retraiteteam bereiken via [email protected] (mailto:[email protected]) . Voor technische ondersteuning (inloggen website 30NOW, boek openen, etc) kun je contact opnemen met [email protected] (mailto:[email protected]) .

Hartelijke groet en metta,

Het Retraiteteam
Startpagina – Retraite Bhikkhu Anālayo (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/63099/)
Praktijkboek Satipaṭṭhāna (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/82567/)

Dear ,

We have already been practicing with 2 spokes of our satipaṭṭhāna meditation: the anatomical parts and the elements. This week we continue with contemplation on death.

Venerable Anālayo once said, “If I were asked to recommend only a single meditation practice, I would probably choose contemplation on death, because of its transformative power.”

Even though this practice can be powerful, it is also one of those practices which can make the mind sort of drift away. Many practitioners encounter some form of mental “fogginess” and lack of clarity when practicing contemplation on death. This is a very normal reaction. Clinical psychology has found that when we come to realize the inevitability of death, it is in conflict with our instinct for self-preservation. To avoid this paradox, humans have a defence mechanism by which we unconsciously ignore and even reject the subject of death, pushing it into the distant future. The Buddha, on the other hand, did not fear death. On the contrary, the dukkha of death (along with illness and old age) motivated the future Buddha to embark on his quest for awakening.

With this powerful contemplation, we also face ignorance. Because the forces of ignorance have long dominated the mind, it will take sustained effort to reduce it and eventually rise above it. Chapter 5 of the book and the guided meditation can support us in this process.

You can listen and download Venerable Anālayo’s guided meditation here (http://agamaresearch.dila.edu.tw/bhikkhu-analayo-meditation-instructions) .

You can read and download Chapter 5: “Death” of the “Satipaṭṭhāna Practice Guide” in English here (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/82567/#dearflip-df_81654/99/) . You will find the book “opened” on the appropriate page/chapter.

As this exercise can feel confronting, we advise you to be mindful to practice in a way that is as balanced as possible. Not forcing and confronting yourself too strongly, but also not leaning back too much mentally and not giving the fact of our mortality a chance to sink in. The paragraph “the breath and impermanence” can help you with this in a practical way. The guided meditation also gives some attention to this.

To conclude, a quote from this chapter: “Undertaken in a balanced but sustained manner, such a practice helps to drive home the undeniable fact that death is certain, and that it could in principle happen even right now. Learning in this way to allow death to become part of our life, our priorities become clarified and we learn to live more fully in the present.”

You can also find all the information of this email on the homepage (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/63099/) of the retreat.

If there are any questions, you can contact us at [email protected] (mailto:[email protected]) . For technical support (log in to website 30NOW, opening book, etc) you can contact us at [email protected] (mailto:[email protected]) .

Kind regards and metta,

The retreat team

Notificaties activeren
Notificatie ontvangen bij
guest
0 Reacties
Inline Feedback
Bekijk alle reacties