Inspiratiemail #5 – Inspiration email

,

for English see below

Beste ,

Deze week gaan we verder met de contemplatie op gevoelens. We kunnen drie soorten gevoelens onderscheiden: aangenaam, onaangenaam en neutraal. Met gevoelens worden niet emoties bedoeld, maar eerder gevoelstonen, de “toon” van de ervaring. Aangenaam en onaangenaam zijn wat makkelijker te herkennen. Neutraal gevoel is het type gevoel dat niet aangenaam genoeg is om verlangen op te wekken (hoe zachtjes ook), maar ook niet pijnlijk genoeg is om tot enige vorm van afkeer te kunnen leiden.

Vertrouwd worden met deze drie gevoelstonen is een mooie voorbereiding op de oefening voor volgende week, dus we raden je aan om er zo veel mogelijk mee te oefenen. Misschien kun je door de dag heen ook af en toe stilstaan om te voelen: is dit een aangenaam, onaangenaam of neutraal gevoel? Ieder moment kan een uitnodiging worden om de gevoelstoon gewaar te worden en te leren herkennen!

Deze week maken we ook kennis met een heel prettig aspect van onze beoefening: het subtiele aangename gevoel van in het huidige moment te zijn. Dit kan een nieuwe dimensie aan je beoefening geven en motiveren om verder te oefenen en studeren! Mocht je het nog niet hebben ervaren, maak je dan geen zorgen. Er zijn nog tal van mogelijkheden hiervoor in de aankomende weken en tijdens de retraite. Op dit moment ben je heilzame zaadjes aan het planten, die niet alleen nu tot bloei kunnen komen, maar ook op een later moment. Geef het meditatieproces de ruimte zich te ontvouwen op haar eigen tempo.

Je kunt de begeleide meditatie over gevoelens van Eerwaarde Anālayo hier (http://agamaresearch.dila.edu.tw/bhikkhu-analayo-meditation-instructions) luisteren en downloaden.

Hoofdstuk 6 “Gevoelens” van het “Praktijkboek Satipaṭṭhāna” geeft praktische handreikingen voor de beoefening en gaat dieper in op dit onderwerp. Het maakt onder andere duidelijk waarom begrip van de drie gevoelstonen zo belangrijk is en hoe het kan bijdragen aan bevrijdend inzicht. Wanneer we de impuls (of het mentale duwtje) van gevoelens gaan zien in onze eigen ervaring, leren we de voorwaardelijkheid van de ervaring herkennen. En hoe meer we inzicht krijgen in gevoelens, hoe meer het onze verdere satipaṭṭhāna-beoefening kan ondersteunen. Hoofdstuk 6 kun je hier (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/82567/#dearflip-df_81654/119/) lezen en downloaden (in het Engels). Je vindt het boek “opengeslagen” op de juiste pagina.

Als je moeite hebt om het schema bij te houden, maak je dan geen zorgen. We raden je aan de begeleide meditatie, die ongeveer 20 tot 30 minuten duurt, (liefst dagelijks) te oefenen. Dit is de essentie van de oefening van deze week. Ook kun je door de dag heen af en toe de tijd nemen om de gevoelstoon gewaar te worden. Als er vragen opkomen, kun je kijken of je het antwoord kunt opzoeken in hoofdstuk 6.

We wensen je voor deze week veel vreugde van het subtiele aangename gevoel van in het huidige moment zijn!

Hartelijke groet en metta,

Het Retraiteteam

PS: alle informatie van deze mail vind je ook terug op de startpagina (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/63099/) . Mochten er vragen zijn, dan kun je de vrijwilligers van het retraiteteam bereiken via [email protected] (mailto:[email protected]) . Voor technische ondersteuning (inloggen website 30NOW, boek openen, etc) kun je contact opnemen met [email protected] (mailto:[email protected]) .

Startpagina – Retraite Bhikkhu Anālayo (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/63099/)
Praktijkboek Satipaṭṭhāna (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/82567/)

Dear ,

This week we continue with the contemplation on feelings. We can distinguish three types of feelings: pleasant, unpleasant and neutral. The word “feelings”, doesn’t mean emotions, but rather feeling tones, the “tone” of the experience. Pleasant and unpleasant are somewhat easier to recognise. Neutral feeling is the type of feeling that is not pleasant enough to arouse desire (however soft or subtle), but also not painful enough to lead to any kind of aversion.

Becoming familiar with these three feeling tones is a very good preparation for next week’s practice, so we encourage you to practice with the feeling tones as much as you can. Perhaps you can also practice throughout the day by pausing occasionally and exploring: is this a pleasant, unpleasant or neutral feeling? In this way, every moment can become an invitation to becoming aware of the feeling tone and learning to recognise it!

This week also introduces a very pleasant aspect of our practice: the subtle pleasant feeling of being in the present moment. This can add a whole new dimension to your practice and motivate you to continue practicing and studying! If you haven’t experienced it yet, don’t worry. There are still plenty of opportunities for this in the coming weeks and during the retreat. Right now, you are planting wholesome seeds that can blossom not only at this moment, but also at a later time. Give the meditation process time and space to unfold at its own pace.

You can listen to and download Venerable Anālayo’s guided meditation on feelings here (http://agamaresearch.dila.edu.tw/bhikkhu-analayo-meditation-instructions) .

Chapter 6 “Feeling” of the “Satipaṭṭhāna Practice Guide” gives guidance for practice and dives deeper into this topic. Among other things, it clarifies why understanding the three feeling tones is so important and how this can contribute to liberating insight. When we begin seeing the push of feelings in our own experience, we learn to recognise the conditionality of experience. And the more we gain insight into feelings, the more it can support our satipaṭṭhāna practice. Chapter 6 can be read and downloaded here (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/82567/#dearflip-df_81654/119/) . You will find the book “opened” on the appropriate page/chapter.

If it might be somewhat difficult for you to keep up with the schedule, don’t worry. We recommend you practice with the guided meditation which takes approximately 20 to 30 minutes (preferably daily). This is the essence of this week’s exercise. You can also pause sometimes throughout the day to become aware of the feeling tone. If questions arise, try and look them up in Chapter 6.

We wish you much joy of the subtle pleasant feeling of being in the present moment!

Kind regards and metta,

The retreat team

PS: you can also find all the information of this email on the homepage (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/63099/) of the retreat. For questions you can contact us at [email protected] (mailto:[email protected]) . For technical support (log in to website 30NOW, opening book, etc) you can contact us at [email protected] (mailto:[email protected]) .
Homepage – Retraite Bhikkhu Anālayo (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/63099/)
Satipaṭṭhāna Practice Guide (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/82567/)
https://facebook.com/30NOW https://instagram.com/30NOW_nl https://twitter.com/30NOW_nl https://www.linkedin.com/company/18100812 https://www.youtube.com/c/30NOW

|LIST:DESCRIPTION|
|LIST_ADDRESS|
Copyright (C) – |CURRENT_YEAR| |LIST:COMPANY| – Alle rechten voorbehouden.

Deze e-mail delen (%7CFORWARD%7C) met vrienden en kennissen.

Afmelden (%7CUNSUB%7C) van |EMAIL| voor deze e-maillijst.

Heb je een 30NOW account wil en wil het e-mailadres wijzigen? Ga dan naar 30NOW.nl/mijngegevens (https://www.30now.nl/MIJNGEGEVENS/)
|IF:REWARDS| |REWARDS_TEXT| |END:IF|

This email was sent to |EMAIL| (mailto:|EMAIL|)
why did I get this? (|ABOUT_LIST|) unsubscribe from this list (|UNSUB|) update subscription preferences (|UPDATE_PROFILE|)
|LIST_ADDRESSLINE_TEXT|

Notificaties activeren
Notificatie ontvangen bij
guest
0 Reacties
Inline Feedback
Bekijk alle reacties