Inspiratiemail #6 – Inspiration email

,

for English see below

Beste ,

Over het algemeen zijn we gewend onze aandacht naar buiten te richten. Het zien van een mooie bloem, het ruiken van een heerlijke geur, het horen van zingende vogels en ga zo maar door. Maar met contemplatie op de geest leren we letten op wat er binnenin ons gebeurt. Hoe reageert de geest op deze voortdurende stroom van indrukken? De kern van de beoefening is een voortdurend naar binnen keren met de vraag: “Hoe is de geest nu?” De begeleide meditatie geeft aan: “geest is dat wat het lichaam kent, dat wat de gevoelstonen kent.”

In dit proces van ons naar binnen keren, kunnen we afgeleid raken door bijvoorbeeld verhalen, herinneringen of plannetjes. Op zo’n moment kunnen we oefenen om allereerst de afleiding te herkennen. En daarna kunnen we als het ware de “onderstroom” van die afleiding onderzoeken. Was er in de geest een gesteldheid van begeerte, boosheid of onwetendheid aanwezig? Deze drie geestestoestanden hebben een relatie met de gevoelstonen waar we vorige week mee hebben geoefend. Wanneer we deze relatie zien, kan dat een grote hulp zijn voor ons om de geestestoestanden te leren herkennen.

Je kunt hier meer over vinden in hoofdstuk 7 “De geest” van het “Praktijkboek Satipaṭṭhāna” in de paragraaf “begeerte, boosheid en verwarring”*. Behalve uitleg over de relatie tussen geestesgesteldheden en gevoelstonen, vind je hier onder andere ook praktische tips voor de beoefening, zoals het belang van kijken met een brede blik en de ondersteuning die het uitspreken van een intentie kan geven. Het hoofdstuk kun je hier (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/82567/#dearflip-df_81654/143/) lezen en downloaden in het Engels. Je vindt het boek “opengeslagen” op de juiste pagina.

De begeleide meditatie van Eerwaarde Anālayo over de geest ondersteunt hoe we hier verder mee kunnen oefenen. Je kunt deze hier (http://agamaresearch.dila.edu.tw/bhikkhu-analayo-meditation-instructions) luisteren en downloaden.

Als er geen manifestatie is van begeerte, boosheid en onwetendheid in de geest, kunnen we dat ook herkennen. Wanneer deze drie afwezig zijn (in ieder geval aan de oppervlakte van de geest), kunnen we misschien ook vreugde ervaren dat de geest hier even vrij van is. Van deze vreugde gewaar worden en het ruimte geven, helpt om de neiging van de geest om te blijven bij wat heilzaam is, te versterken. En natuurlijk kan deze heilzame gesteldheid van geest, ons inspireren en motiveren!

Hartelijke groet en metta,

Het retraiteteam

  • In het boek wordt de term “verwarring” gebruikt. Tijdens de retraite en in de begeleide meditaties zullen we als vertaling de term “onwetendheid” gebruiken.

PS: alle informatie van deze mail vind je ook terug op de startpagina (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/63099/) . Mochten er vragen zijn, dan kun je de vrijwilligers van het retraiteteam bereiken via [email protected] (mailto:[email protected]) . Voor technische ondersteuning (inloggen website 30NOW, boek openen, etc) kun je contact opnemen met [email protected] (mailto:[email protected]) .
Startpagina – Retraite Bhikkhu Anālayo (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/63099/)
Praktijkboek Satipaṭṭhāna (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/82567/)

Dear ,

Generally, we are used to focusing our attention outward. Seeing a beautiful flower, smelling a lovely fragrance, hearing birds sing and so on. But with contemplation of the mind, we learn to pay attention to what is happening inside of us. How does the mind respond to this constant stream of sensory input? The essence of the practice this week is a constant turning inwards with the question, “How is the mind?” The guided meditation states: “That which reacts to feelings, which knows feelings, that which knows the breath, the body, that is the mind”.

In this process of turning inward, we may get distracted by, for example, stories, memories or plans. In such moments, we can practice by firstly recognising the distraction. Then we can examine the “undercurrent” of that distraction. Was a state of lust, anger or delusion present in the mind? These three mind states are related to the feeling tones we have been practicing with last week. When we get to understand this, it can be a great help for us in learning to recognise the mind states.

You can find more about this in Chapter 7 “Mind” of the “Satipaṭṭhāna Practice Guide” in the paragraph “lust, anger and delusion”. Besides explaining the relationship between mind states and feeling tones, it also provides tips for practice, such as the importance of being able to expand the range of our mental vision and the support that setting an intention can offer. You can read and download the chapter in English here (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/82567/#dearflip-df_81654/143/) . You will find the book “opened” on the appropriate page/chapter.

Venerable Anālayo’s guided meditation on mind supports how we can practice this further. You can listen and download it here (http://agamaresearch.dila.edu.tw/bhikkhu-analayo-meditation-instructions) .

When there is no manifestation of lust, anger or delusion in the mind, we can recognise that too. When these three are absent (at least on the surface of the mind), we may also be able to experience joy that the mind is momentarily free of them. Becoming aware of this joy and allowing it to blossom, helps to strengthen the mind’s tendency to stay with what is wholesome. And of course, this wholesome state of mind, can inspire and motivate us!

Kind regards and metta,

The retreat team

PS: all information in this mail can also be found on the homepage (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/63099/) of the retreat. For questions you can contact us at [email protected] (mailto:[email protected]) . For technical support (log in to website 30NOW, opening book, etc) you can contact us at [email protected] (mailto:[email protected]) .
Homepage – Retraite Bhikkhu Anālayo (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/63099/)
Satipaṭṭhāna Practice Guide (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/82567/)
https://facebook.com/30NOW https://instagram.com/30NOW_nl https://twitter.com/30NOW_nl https://www.linkedin.com/company/18100812 https://www.youtube.com/c/30NOW

|LIST:DESCRIPTION|
|LIST_ADDRESS|
Copyright (C) – |CURRENT_YEAR| |LIST:COMPANY| – Alle rechten voorbehouden.

Deze e-mail delen (%7CFORWARD%7C) met vrienden en kennissen.

Afmelden (%7CUNSUB%7C) van |EMAIL| voor deze e-maillijst.

Heb je een 30NOW account wil en wil het e-mailadres wijzigen? Ga dan naar 30NOW.nl/mijngegevens (https://www.30now.nl/MIJNGEGEVENS/)
|IF:REWARDS| |REWARDS_TEXT| |END:IF|

This email was sent to |EMAIL| (mailto:|EMAIL|)
why did I get this? (|ABOUT_LIST|) unsubscribe from this list (|UNSUB|) update subscription preferences (|UPDATE_PROFILE|)
|LIST_ADDRESSLINE_TEXT|

Notificaties activeren
Notificatie ontvangen bij
guest
0 Reacties
Inline Feedback
Bekijk alle reacties