Inspiratiemail #8 – Inspiration email

,

for English see below

Beste ,

De afgelopen week hebben we gekeken naar de hindernissen (en hun voorwaardelijkheid), en hoe we hiermee om kunnen gaan. Wanneer de hindernissen verzwakken en verdwijnen, krijgen de zeven factoren van ontwaken ruimte om zich te vestigen en ontwikkelen. Met deze laatste spaak van het wiel van satipaṭṭhāna-meditatie gaan we deze week oefenen.

De zeven factoren van ontwaken zijn (gebaseerd op het Praktijkboek):
1. opmerkzaamheid/mindfulness als fundament;
2. onderzoek. Een onderzoekende, misschien zelfs wel nieuwsgierige innerlijke houding naar de ervaring (en heel vruchtbaar om deze onderzoekende houding te richten op de geest);
3. energie. Om continuïteit te geven aan de onderzoekende houding is er een mate van vastberadenheid nodig, een voortdurende betrokkenheid bij wat we aan het doen zijn;
4. vreugde. De combinatie van opmerkzaamheid, een onderzoekende houding en de blijvende steun van actieve betrokkenheid leidt tot vreugde;
5. kalmte *. Het natuurlijke, kalmerende effect van heilzame vreugde leidt tot kalmte in de geest. Dit is een natuurlijk proces. Het lichaam kan ontspannen en de geest kan tot rust komen;
6. concentratie. Lichamelijke en geestelijke kalmte leidt tot geluk (sukkha) waardoor de geest kan verzamelen;
7. evenwicht. Het ontwikkelen van de factoren van ontwaken mondt uiteindelijk uit in evenwicht.

In de beoefening brengen we ook de factoren van ontwaken in evenwicht. Opmerkzaamheid/mindfulness is altijd vereist als basis. Wanneer de geest enigszins traag wordt, geven we iets meer aandacht aan de drie energie-gevende factoren: onderzoek, energie en vreugde. Wanneer de geest enigszins onrustig wordt, leggen we iets meer nadruk op de drie rustgevende ontwakingsfactoren: kalmte, concentratie en evenwicht. Dit betekent niet dat we iets moeten forceren, maar eerder dat we mentaal meer ruimte kunnen geven aan het ene of het andere, afhankelijk van wat nodig is op dat moment.

De begeleide meditatie van deze week helpt ons hiermee te oefenen. Daarnaast geeft het ook instructies over de vier inzichtsthema’s: afzondering, passieloosheid, ophouden en loslaten **. We kunnen oefenen met de zeven factoren van ontwaken, in relatie tot deze vier meditatieve thema’s.

Afzondering kunnen we zien als het afstand nemen van alles wat onheilzaam is (in het bijzonder de hindernissen). Passieloosheid kan staan voor het vervagen van gehechtheden. Ophouden betekent het einde van dukkha. Afzondering, passieloosheid en ophouden zijn als een driepoot die uitmondt in loslaten. Een geleidelijk loslaten van alle gehechtheden dat ons voorbereidt op het ultieme loslaten, de sprong in het Doodloze, de realisatie van Nibbāna. De allerhoogste vorm van vrede, de allerhoogste vorm van geluk, de ultieme bevrijding van alles wat geconditioneerd is.***

In het “Praktijkboek Satipaṭṭhāna” wordt in hoofdstuk 9 in de paragraaf “de geest richten op ontwaken” hier meer over uitgelegd en wordt per thema kort aangereikt hoe we er in onze meditatie mee kunnen oefenen. Ook kun je hier bijvoorbeeld meer vinden over de verschillende factoren van ontwaken, over het in evenwicht brengen ervan in de meditatie en over het belang van opmerkzaamheid hierbij.

Hoofdstuk 9 “Ontwaken” uit het “Praktijkboek Satipaṭṭhāna” kun je hier (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/82567/#dearflip-df_81654/187/) lezen en downloaden in het Engels. Je vindt het boek “opengeslagen” op de juiste pagina (de volledige Engelse versie van het boek kun je hier ook lezen en downloaden). De bijbehorende begeleide meditatie van Eerwaarde Anālayo kun je hier (http://agamaresearch.dila.edu.tw/bhikkhu-analayo-meditation-instructions) luisteren en downloaden.

Dit is de laatste mail van de serie inspiratie- en ondersteuningsmails. We hopen dat het je heeft geholpen om te kunnen oefenen met alle aspecten van satipaṭṭhāna-meditatie, zodat je beoefening en begrip zich verder kan verdiepen tijdens de retraite!

** Dana

We willen van de gelegenheid gebruik maken om onder de aandacht te brengen dat deze retraite volledig op basis van dana wordt aangeboden. Dat betekent dat de leraren en vrijwilligers hun tijd en energie vrijelijk hieraan geven om de retraite mogelijk te maken. Mocht je ook dana/vrijgevigheid willen beoefenen, dan nodigen we je van harte uit om een donatie te geven. Je donatie wordt aangewend voor (het levensonderhoud) van de begeleiders en ter dekking van de gemaakte kosten. Dank je wel!

Mocht je je geïnspireerd voelen om dana te beoefenen, dan is dat mogelijk.
Voor paypal kun je deze link (https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=GFJMAFJLJW4AY) gebruiken of deze QR code scannen:
Dana via PayPal (https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=GFJMAFJLJW4AY)

Je kunt ook een donatie overmaken naar rekeningnummer NL17 ASNB 0708 5634 49 tnv Helena Pauptit ovv “donatie sati”. We willen je vragen geen andere woorden te gebruiken in de omschrijving, zoals dana etc. Alvast dank je wel!

In de week voordat de retraite begint, ontvang je 4 verschillende mails waarin we praktische tips geven ter ondersteuning van een online retraite. Ook vind je hierin alle praktische en belangrijke informatie die je nodig hebt om de retraite bij te wonen.

We kijken ernaar uit om samen met je de retraite in te gaan!

Alle informatie van deze mail vind je ook terug op de startpagina (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/63099/) . Mochten er vragen zijn, dan kun je de vrijwilligers van het retraiteteam bereiken via [email protected] (mailto:[email protected]) . Voor technische ondersteuning (inloggen website 30NOW, boek openen, etc) kun je contact opnemen met [email protected] (mailto:[email protected]) .

Hartelijke groet en metta,

Het retraiteteam

  • De Nederlandse vertaling die in het Praktijkboek wordt gebruikt is innerlijke rust. Tijdens de retraite en begeleide meditaties wordt gekozen voor het woord kalmte.
    ** In de Nederlandse vertaling van het Praktijkboek wordt het woord “ophouden” vertaald als uitdoving. Tijdens de retraite en begeleide meditaties wordt gekozen voor het woord ophouden.

*** Uit hoofdstuk 9 paragraaf “de geest richten op ontwaken”

Startpagina – Retraite Bhikkhu Anālayo (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/63099/)
Praktijkboek Satipaṭṭhāna (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/82567/)

Dear ,

Last week we practiced with the hindrances (and their conditionality), and how we can work with them. When the hindrances weaken and fade away, the seven factors of awakening are able to arise and develop. This week, we will practice with this last spoke in the wheel of our satipaṭṭhāna meditation.

The seven factors of awakening are (based on the Practice Guide):
1. Mindfulness as the foundation;
2. Investigation-of-dharmas. An inquisitive, perhaps even curious mental attitude towards experience (and very fruitful to focus this inquisitive attitude on the mind);
3. Energy. To sustain this inquisitiveness within, some degree of persistence is needed, an ongoing engagement to what we are doing;
4. Joy. The combination of mindfulness, an inquisitive mental attitude and the sustained support of active engagement leads to joy;
5. Tranquility. The naturally soothing effect of wholesome joy leads on to tranquility of the mind. This is a natural process. The body can relax and the mind can calm down;
6. Concentration. Physical and mental calmness lead to happiness (sukkha) allowing the mind to concentrate or become collected;
7. Equipoise. Developing the factors of awakening eventually culminates in balance.

In our meditation practice, we also balance the factors of awakening. Mindfulness is always required as a foundation. When the mind becomes somewhat sluggish, we give a little more attention to the three energizing factors: investigation, energy and joy. When the mind becomes somewhat restless, we give slightly more emphasis on the three calming awakening factors: tranquility, concentration and equipoise. This does not mean forcing anything, but rather that we give more space mentally to one or the other, depending on what is appropriate in that moment.

This week’s guided meditation helps us to practice this. It also offers practical instructions on the four insight themes that lead to Nibbāna: seclusion, dispassion, cessation and letting go. We can practice with the seven factors of awakening, in relation to these four meditative themes.

Seclusion can be seen as distancing ourselves from everything unwholesome (especially the hindrances). Dispassion can stand for the fading away of attachments. Cessation means the end of dukkha. Seclusion, dispassion and cessation are like a tripod that culminates in letting go. A gradual letting go of all attachments that prepares us for the ultimate letting go, the leap into the Deathless, the realization of Nibbāna. The supreme form of peace, the supreme form of happiness, the ultimate liberation from everything conditioned *.

The “Satipaṭṭhāna Practice Guide” explains more about this in chapter 9 in the paragraph “Inclining the mind towards awakening”, and briefly indicates for each theme how we can practice with them in our meditation. The chapter also explains about the different factors of awakening, how to balance them in meditation and the importance of mindfulness.

You can read and download chapter 9 “Awakening” from the “Satipaṭṭhāna Practice Guide” in English here (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/82567/#dearflip-df_81654/187/) . You will find the book “opened” on the appropriate page/chapter. You can also read and download the full English version of the book here. You can listen to and download the accompanying guided meditation by Venerable Anālayo here (http://agamaresearch.dila.edu.tw/bhikkhu-analayo-meditation-instructions) .

This is the last email in the series of inspiration and support emails. We hope these emails have helped you to practice with all aspects of satipaṭṭhāna meditation, so that your meditation and understanding might deepen during the retreat!

** Dana

We would like to use this opportunity to bring to your attention that this retreat is offered entirely on the basis of dana. This means that the teachers and volunteers are giving their time and energy freely to make this retreat possible. Should you also wish to practice dana/generosity, we invite you to make a donation. Your donation will be used for (the livelihood of) the teachers and to cover expenses of the retreat. Thank you!

For paypal, you can use this link (https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=GFJMAFJLJW4AY) or scan this QR code:
Dana via PayPal (https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=GFJMAFJLJW4AY)

You can also transfer a donation to account number NL17 ASNB 0708 5634 49 to the name of Helena Pauptit with reference “donation sati”. We ask you not to use other words in the description, such as dana etc. Thank you!

If you do not live in a EU-country, please use account number 0708 5634 49 with SWIFT or BIC code: ASNBNL21 and the address of the bank: ASN Bank, Bezuidenhoutseweg 153, 2594 AG Den Haag.

In the week before the retreat starts, we will send you 4 different emails, in which we offer some practical tips on how to do an online retreat. They will also contain all the practical and important information you need to attend the retreat.

We look forward to entering the retreat with you!

You can also find all the information of this email on the homepage (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/63099/) of the retreat. For questions you can contact us at [email protected] (mailto:[email protected]) . For technical support (log in to website 30NOW, opening book, etc) you can contact us at [email protected] (mailto:[email protected]) .

Kind regards and metta,

The retreat team

  • From chapter 9 paragraph “Inclining the mind towards awakening”
Notificaties activeren
Notificatie ontvangen bij
guest
0 Reacties
Inline Feedback
Bekijk alle reacties