Inspiratiemail #1 – Inspiration email

,

for English see below

Beste ,

We zijn blij dat je je hebt ingeschreven voor de online retraite “Satipaṭṭhāna; Mindfulness in vroeg-boeddhistische meditatie”

** Inspiratie- en ondersteuningsmails

Op het aanmeldformulier heb je aangegeven de inspiratie- en ondersteuningsmails te willen ontvangen. In de komende 7 weken ontvang je iedere zaterdag een mail met een link naar een begeleide meditatie waarmee je kunt oefenen. Op deze manier kun je je voorbereiden op de retraite en meer vertrouwd raken met de manier van mediteren die wordt aangeboden tijdens de retraite en met het vroeg-boeddhistische perspectief op mindfulness/opmerkzaamheid.

Daarnaast reiken we elke week een ondersteunende tekst aan uit het Praktijkboek Satipaṭṭhāna van Bhikkhu Anālayo. Zo verdiep je niet alleen je begrip van opmerkzaamheid, maar begrijp je ook beter wat de bedoeling is van de begeleide meditaties.

Aan het eind van deze serie inspiratiemails, heb je het praktijkboek Satipaṭṭhāna kunnen doornemen en met ieder van de begeleide meditaties kunnen oefenen. Daardoor kun je tijdens de retraite je beoefening verdiepen en optimaal profiteren van je retraite periode.

Op de startpagina (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/63099/) vind je alle informatie van deze mail ook terug (hiervoor is het nodig eerst in te loggen).

** Prikbord

We nodigen je van harte uit om je voor te stellen op het prikbord onderaan destartpagina (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/63099/) . Op die manier leren we elkaar al een beetje kennen voor de retraite begint.
Je kunt hier ook in contact komen met andere deelnemers. Een online retraite kun je thuis doen, maar je kunt bijvoorbeeld ook een accommodatie huren. Je kunt dit op eigen gelegenheid doen, of samen met andere deelnemers. Mocht je in dit laatste geïnteresseerd zijn, dan ben je welkom om een bericht achter te laten voor andere deelnemers.
Het prikbord is niet voor inhoudelijke vragen. In het vroeg-boeddhistische gedachtegoed is onafhankelijkheid van de leraar en vertrouwen in het eigen proces een belangrijk onderdeel. De bedoeling is echt dat je zelfstandig oefent en leest en dat je vragen laat rusten tot de retraite zelf.

** Lezen en oefenen

Als voorbereiding op de meditaties die we in de aankomende weken gaan oefenen, nodigen we je deze week uit om het eerste hoofdstuk door te nemen van het “Praktijkboek Satipaṭṭhāna”. Dit hoofdstuk kun je hier (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/82567/#dearflip-df_81654/19/) lezen en downloaden (in het Engels). Je vindt hier het boek “opengeslagen” op de juiste pagina/hoofdstuk. Je kunt het boek ook instellen op volledige schermweergave, in- en uitzoomen en de inhoudsopgave openen om het zoeken te vergemakkelijken. De volledige Engelse versie van het Engelse boek kun je ook op deze pagina lezen en downloaden (let op: om het boek te kunnen lezen en downloaden, is het nodig om eerst in te loggen via 30NOW.nl).

De eerste drie paragrafen geven een wat meer theoretisch kader. Je hoeft niet alles te begrijpen of te onthouden, maar ze zijn bedoeld om een beeld te geven van opmerkzaamheid vanuit vroeg-boeddhistisch perspectief. Ze kunnen ook helpen om opmerkzaamheid/mindfulness in je eigen ervaring wat beter te leren herkennen.*

De laatste vier paragrafen hebben betrekking op de praktijk. Vooral de beoefening van “gewaar zijn van het hele lichaam” (embodied awareness) dat in dit eerste hoofdstuk wordt uitgelegd, is een belangrijke oefening voor het dagelijks leven. Opmerkzaam zijn van het hele lichaam kunnen we altijd oefenen; of we nu lopen, staan, zitten of liggen, of wat voor andere lichamelijke activiteiten we ook ondernemen. Of we ons aankleden of de was ophangen; door op deze manier te oefenen, kan opmerkzaamheid ons steeds vaker vergezellen door de dag heen, het ondersteunt continuïteit van opmerkzaamheid.

We sluiten af met een passage uit het eerste hoofdstuk:

“Als we ‘s morgens wakker worden, kunnen we hier meteen mee beginnen door ons gewaar te worden van het gehele lichaam. Voordat we aan onze andere activiteiten beginnen, nemen we, terwijl we in bed liggen, even de tijd om ons gewaar te worden van ons lichaam. Als we opstaan krijgen we te maken met de overige drie houdingen, als we van liggen gaan zitten, staan en vervolgens lopen. Op deze manier beginnen we de dag met afstemmen op het gewaar zijn van het lichaam als geheel in alle vier de houdingen, waardoor we de rest van de dag goed gegrond kunnen blijven in belichaamd aandachtig gewaarzijn/belichaamde opmerkzaamheid. Als we dit fundament hebben gelegd, wordt het gemakkelijker om gedurende de dag terug te keren naar aandachtig gewaarzijn/opmerkzaamheid, totdat het weer tijd is om te gaan slapen. Dan doorlopen we dezelfde vier houdingen in omgekeerde volgorde: we lopen naar ons bed, staan ernaast, gaan erop zitten en vervolgens gaan we liggen. Dit kunnen we allemaal doen met aandachtig
gewaarzijn/opmerkzaamheid van het lichaam als geheel, totdat we in slaap vallen.”

We nodigen je van harte uit om deze week belichaamde opmerkzaamheid te oefenen tijdens de dagelijkse activiteiten!

Alle informatie van deze mail vind je ook terug op de startpagina (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/63099/) (voor toegang tot de pagina is het nodig om eerst in te loggen via 30NOW.nl).

Mochten er vragen zijn, dan kun je de vrijwilligers van het retraiteteam bereiken via [email protected] (mailto:[email protected]) . Voor technische ondersteuning (inloggen website 30NOW, boek openen, etc) kun je contact opnemen met [email protected] (mailto:[email protected]) .

Hartelijke groet en metta,

Het retraiteteam

  • Misschien valt je op dat het woord “aandachtig gewaarzijn” in de Nederlandse vertaling van het boek wordt gebruikt. Tijdens de retraite zullen we als vertaling voor het woord mindfulness de termen “opmerkzaamheid” of “gewaar zijn” gebruiken, zodat we het niet verwarren met “aandacht”.

PS: om te voorkomen dat de mails die je ontvangt in de spambox terechtkomen, zijn er 2 stappen die je kunt nemen:
1. Markeer de mail als “geen spam”: zodra je een mail van een betrouwbare afzender ontvangt, markeer deze dan als “geen spam” of “geen ongewenste mail”. Dit helpt het mailprogramma te leren dat deze specifieke afzender veilig is.
2. Voeg de afzender toe aan je contacten: voeg het mailadres van de afzender toe aan je contacten of adresboek. Dit geeft aan dat je de afzender vertrouwt en hun mails belangrijk vindt.

Startpagina – Retraite Bhikkhu Anālayo (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/63099/)
Praktijkboek Satipaṭṭhāna (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/82567/)

Dear ,

We are happy that you have registered for the online retreat “Satipaṭṭhāna; Mindfulness in early Buddhist meditation”

** Inspiration and support emails

On the registration form you have indicated that you would like to receive the inspiration and support emails. Over the next 7 weeks, you will receive an email every Saturday with a link to a guided meditation you can practice. In this way, you can prepare for the retreat and become more familiar with the way of practice offered during the retreat and with the early Buddhist perspective on mindfulness.

In addition, we will offer a supporting text/chapter from Bhikkhu Anālayo’s Satipaṭṭhāna Practice Guide every week. This will not only deepen your understanding of mindfulness, but also help you to better understand the guided meditations.

After this series of inspiration emails, you will have been able to read the Satipaṭṭhāna Practice Guide and practice with each of the guided meditations. This will allow you to deepen your practice during the retreat and take full advantage of your retreat period.

On the homepage (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/63099/) , you will also find all the information from this email. This is a bilingual homepage, and contains information in both Dutch and English. Please scroll down for English.

** Message board

We invite you to introduce yourself on the message board at the bottom of thehttps://www.30now.nl/en/reeksen/bhikkhu-analayo/63099/homepage (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/63099/) of the retreat. That way, we get to know each other a bit before the retreat starts.
You can also get in touch with other participants here. An online retreat can be done at home, but you can also rent an accommodation, for example. You can do this on your own, or together with other participants. If you are interested in the latter, you are welcome to leave a message on the message board for other participants.
The message board is not for content-based questions. In early Buddhist thought, independence from the teacher and trust in one’s own process is an important part of the practice. The idea is that you really practice and read by yourself and leave questions until the retreat itself.

** Reading and practicing

As preparation for the meditations we will be practicing in the coming weeks, we invite you to read the first chapter of the “Satipaṭṭhāna Practice Guide”. You can read and download this chapter here (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/82567/#dearflip-df_81654/19/) (in English). You will find the book “opened” on the appropriate page/chapter. You can also set the book to full-screen view, zoom in and out and open the table of contents to make searching another chapter etc, easier. You can also read and download the full English version of the English book on this webpage (to be able to read and download the book, please log in at 30NOW.nl).

The first three paragraphs provide somewhat of a theoretical framework. You don’t have to understand or remember everything, but they are meant to give an impression of mindfulness from an early Buddhist perspective. They can also help you learn to recognise mindfulness in your own experience a little better.

The last four paragraphs relate to practice. Especially the practice of “being aware of the whole body” (embodied awareness) explained in this first chapter is an important practice for daily life. Being mindful of the whole body can be practiced at all times; whether we are walking, standing, sitting or lying down, or whatever other physical activities we undertake. Whether we are getting dressed or hanging up the laundry, by practicing in this way, mindfulness can increasingly accompany us throughout the day, supporting continuity of mindfulness.

We conclude with a passage from the first chapter:

“Waking up in the morning, we can start right away by being aware of the whole body. Before getting into any other activity, we take a few moments just to be aware of the body lying in the bed. Getting up then involves the other three postures, where from lying down we proceed to sitting, standing, and then walking. In this way we can begin the day with a check-in on whole-body awareness in all four postures, which will enable us to continue the day with a good grounding in embodied mindfulness. Having established such a foundation, it becomes easier to return to mindfulness throughout the day until the time comes to rest again. At that time we proceed through the same four postures in reverse order: walking to reach the bed, standing by its side, sitting down on it, and eventually lying down. All of this can be done with whole-body awareness, until we fall asleep.”

We invite you to practice embodied mindfulness during daily activities this week!

You can also find all the information of this email on the homepage (https://www.30now.nl/reeksen/bhikkhu-analayo/63099/) of the retreat (you need to log in via 30NOW.nl to be able to access the page).

If there are any questions, you can contact us at [email protected] (mailto:[email protected]) . For technical support (log in to website 30NOW, opening book, etc) you can contact us at [email protected] (mailto:[email protected]) .

Kind regards and metta,

The retreat team

PS: to prevent the emails you receive from ending up in the spamfolder, there are 2 steps you can take:
Mark the email as “not spam”: as soon as you receive an email from a trusted sender, mark it as “not spam” or “not unwanted email”. This helps the e-mail program to learn that this particular sender is safe.
Add the sender to your contacts: add the sender’s email address to your contacts or address book. This shows that you trust the sender and consider their emails important.

Notificaties activeren
Notificatie ontvangen bij
guest
0 Reacties
Inline Feedback
Bekijk alle reacties